Overige diensten van Pro Seniore

 

Het regeringsbeleid is erop gericht dat mensen zo lang mogelijk thuis wonen. Veel ouderen geven aan dit wel te willen maar hier soms hulp bij nodig te hebben. Deze hulp kan niet altijd gegeven worden door directe naasten en/of mantelzorgers. 

 

Stichting Welzijn Pro Seniore (SWPS) heeft per 1 december 2018 zeven ouderenadviseurs aangesteld. Deze vrijwilligers zijn najaar 2018 geschoold om de bezoeken af te leggen bij mensen van 75 jaar en ouder.

 

Uitgangspunt is dat de behoefte vanuit de cliënt komt, deze behoefte is leidend in het open gesprek dat de ouderenadviseur met de cliënt voert. Soms kan een gesprek over mogelijkheden op gebied van zorg en welzijn al voldoende zijn. In overleg met de cliënt wordt zo nodig een vervolgafspraak gemaakt.

 

De ouderenadviseur heeft een signalerende en adviserende functie. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de ouderenadviseur zelf (altijd) de problemen oplost. De ouderenadviseurs kennen de sociale kaart, informeren, geven richting en verwijzen zo nodig door naar een professionele organisatie. Hiervoor geeft u schriftelijk toestemming en wordt de wet op de privacy (Algemene Verordening Gegevensbescheriing) gevolgd.

 

Afhankelijk van de situatie kan een huisbezoek door 2 ouderenadviseurs worden afgelegd.

 

Wilt u een huisbezoek van een van de ouderenadviseurs? Stuur dan een e-mail naar:

heleenvanderhulst@st-welzijnproseniore.nl. Bellen kan ook: 06-30279852.